Tegan standing next to our tiny 4 door white car we took on safari